දැන් හරිම වෙලාව

f34a77a1ce03cbf695a6fe7b8ed7e1d8

ශතවර්ෂයකට කලින්
අහස දම් පාටට තිබුණ දවසක
කඩා වැටුණු උල්කාෂ්ම කැබැල්ලක්
ගිනි රත් වෙමින් මගේ කම්මුලක් මත

දැන් කිසි දවසක ඔබට
ඒ කම්මුල් සිප ගන්න බැරි බව
සම්පූර්ණ මුහුණුවර පේන්න
පින්තූරයක් ගන්න බැරි බව
අර්ධ දුකක්
තරමක සැනසිල්ලක්

දැන් හරිම වෙලාව
නිදහසට කාරණා කියන්න
ලියුම්,මුදු සහ විලවුන් බෝතල් නැවත දෙන්න
අනෙත් කම්මුල සිපගෙන වෙන්වෙන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "දැන් හරිම වෙලාව"

Trackbacks

  1. [...] දැන් හරිම වෙලාව [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com