පසුව ලියමි:

d7123534c548b36bdb19f15dd407d0b5

ඔබ තිලිණ කළ උද්‍යානය ද
බුහුටි මල් පැළ ද
නොතකා හරිමි

මුහුදුබත් වූ නැවක් මෙන්
පැරැණි ලස්සන සිහි කරන්නට
ඔබට ඉඩ දී
අලුත් මල් නො පිපෙන්න වඟ බලමි

කියන්නට අමතක වූ දෙයකි;
ගලවා ගතිමි කිණිස්ස
ළය සිදුරු කළ
එදවස

දැන් ඉතිං උද්‍යානය ද
මල් ද
රාත්‍රී අහස ද
ඔබට නැවත දිය හැකිය

ඒවා වෙන අයකුට දෙන්න

පසුව ලියමි:
ඔබ එවූ ලිපිය ලැබුණා
වේලූ රෝස මල් පෙත්තේ සුවඳ;
ආහ්!! මා සිහිමුර්ජා කරන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පසුව ලියමි:"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com