සුළඟේ නොයනු පිණිස

___quietness____by_rare_pearl-d6uao6f

Himali N. Liyanage සමඟ

සුළඟේ නොයනු පිණිස
කහ පැහැ ගත් ආදර හසුන් කිහිපය;
වීදුරු බරණුවක් තබා ඇත ඒ මත

ඒත් ඒ බරට
මගේ හුස්ම හිර කරන
කිසිවෙක් නොදන්න
ලියුම් පමණක් සුරකින්න හිතන
හදවත උඩ බර තබන

ඉරා ඒ පිටු සිහින් කැබැළි කර
විසි කළත්, හදවත
නැවත නැවත්තත් පිළිසකර වෙන
බරම දැරුමට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සුළඟේ නොයනු පිණිස"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com