පිළිමයක්; ප්‍රේමය ගැන මොනවා දන්නවාද

90e279dadc0a0cb9e68de439abde0905

වාත්තු කළ කිරිගරුඬ පිළිමයක්
ප්‍රේමය ගැන මොනවා දන්නවාද
ඇලෙන්නට දැවෙන්නට වුවමණා විට
එකම සිනාවෙන් ඉන්නට නම් දන්නවාය

කුමන ඍතුවක කුමන පාටක් තිබුණත්
එකම ඉරියව්වකින් නරඹන්න ඔබ දන්නවාය
සෙලවීමක්වත් නොලැවෙන බව දැනගෙනම
මගේ ප්‍රේම සක්මනත් ඔබ දන්නවාය

ඒත්;
උස්සා විසි කරන විට
කුඩුපට්ටම් වන කැබලි ගණන ඔබ දන්නවාද?

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පිළිමයක්; ප්‍රේමය ගැන මොනවා දන්නවාද"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com