රැහැනක්ව

Heva Hernández

ඔහු; ඇය ළඟම
රැහැනක්ව
පයක් මෙගොඩින් තබාගෙන
එගොඩ වන්නට මගේ අත ඉල්ලන

මම; වීදුරු ගෙයක් හදාගෙන
ත්‍රිකෝණයක් ඇතුළට වැදීගෙන
ඔහුගෙ සිතම යළි ඉල්ලන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "රැහැනක්ව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com