අමතකව ම යා හැකි බැවින

bc0c4f53c160d70a4da05415211a3c55

අමතකවම යා හැකි බැවින්
ඉදහිට;
සිතින්වත් මා වැළැදගනු හැකිවෙද

තරමක් ගොරෝසු වුව
අතැගිලි සුවය ගෙනෙනු ඇත
තරමක් ගිනියම් වුව
ළමැද උණුසුම සිහි කරනු ඇත

මිදී එනු බැරි තරමට
යදම් ඇති වුව
යතුර තවමත් ඔබේ ළඟ

සොඳුර;
අමතකව ම යා හැකි බැවින

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අමතකව ම යා හැකි බැවින"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com