රිදුණු තැන්

a0e90664b03899162b495b3f134c3f6f

අතපසු වෙන්නට පෙර
රිදුණු තැන් පිරිමදින්නට
දන්නා තැන්වල ඇති බිම්බෝම්බ
නිෂ්ක්‍රීය කරමි

පිපිරෙන්නට ආසන්න හදවතක
ඔරලෝසුව යළි කරකවමි

අන්තිමට;
සියල්ල වැරැදී
පිපිරෙමි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "රිදුණු තැන්"

  1. ලස්සනයි කවිය.

  2. බොහොම ස්තූතියි කොළඹ ගමයා.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com