ආදරෙයි කියන්නට බැරි වූ එකම දවස

0965b0c89b2b5a6aeb94f1c8bde4c3dd

වෙඩි බෙහෙත් ගබඩාව
ඔබ ගිනි තියපු
පුළුන් පුරෝපු කොට්ටා
ඔබ පුපුරුවා හැරපු
කුඹ ගස් කැපූ නෞකාව
ඔබ ගිල්ලවපු

මට;
ආදරෙයි කියන්නට බැරි වූ එකම දවස
හුස්ම නොගෙන ඔබ මිය ගියපු

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආදරෙයි කියන්නට බැරි වූ එකම දවස"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com