ඔබේ වෘක දත; සඳුන් සුවඳ හමන

43f4e7e332ff9d5822024d1cf8405650

බිම් මල ගැලව ගිය පසු
සුළි සුළඟට
සුරංගනා පිහාටුත්
ගලව ගත්තා ඔබ
පැල්ලම් අපිට පෙනෙන්නට ඉතිරි කර

විස බිම් හතු
කොහෙන් පැළ වෙළාද
ඒ සුසුවඳ බිම් මල් යටම

රාත්‍රී සාදයට
දැන් ඔබ වයින් ගේනවා නොවරදවාම
මත් වී නටන්නේ විස බිම් හතු වෙතට
එකිනෙකා කැදවාම

මේ ඔබේ බාල් නැටුම
අපට තාල අල්ලන්න නොතේරෙන
මේ ඔබේ ද්වන්ද යුද්ධය
දෙපලු වී කරන්නට සිදුවුණ

සමාවී අත් හරින්න;
මගේ අත වැරැදී දිනෙක අල්ලා ගත්ත

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඔබේ වෘක දත; සඳුන් සුවඳ හමන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com