අප අතර

troubadour_ss_2011

ඔබ දිය නාන අතර
මට මුද්‍රික පානය බොනු හැකි නම් කම් නැත
ඔබ තනිව තැනක හැංගී හඬන විට
මට මුහුදේ රළ අතර නැලවිය හැකි නම් කම් නැත

අප අතර
බොහෝ දේ හුවමාරු වන

ඒත් ඔබේ දුක ඔබ ළඟම නම්
මගේ ළඟ මොනවා ඉතිරි වුණත් මොකටද

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අප අතර"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com