ආදරය එතරම් බරැති ගල් කුලකි

2d5c0ab8bf570107126073ed0327df50

කුරුලු හඬක් ඇසී
මිහිරි යැයි සිතී
කෙටි දුරක් ඇවිද ගිය දින ඇත

කුඩා දිය සීරාවක් දැක
සිහිලසයි සිතා
දිය බිඳක් තොලඟා ඇත

හදිසියේ නතරව;
ඔබ විසින් පෙර දිනෙක තිලිණ කළ
පරවූ මල් මිටක් දැක
සිටි තැනම ගල් වීමි

ආදරය එතරම් බරැති ගල් කුලකි
එක තැනක හැමදාම පවතින

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආදරය එතරම් බරැති ගල් කුලකි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com