අප වැනි ගිලෙන අයට

417f444487c4c45f39323296028cf11b

පිදුරු ගස්;
අප වැනි ගිලෙන අයට
නොගැලපෙන

වගුරු බිම්
හරියටම ගැලපෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අප වැනි ගිලෙන අයට"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com