ඔබ; අන්න එහෙම

982af9b2b374079ff7a7b5a161b9c03d

විසිත්ත කාමරය
ඉතාම නිශ්ශබ්ද
ඒත් ගස්වලින් කොළ වැටෙන විට එබී බලන

ඔබ; අන්න එහෙම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ඔබ; අන්න එහෙම"

  1. amilac2014
    27/07/2016 at 2:00 pm Permalink

    එහෙමනං ඉතිං
    ඒන්න ඒමම
    තමයි

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com