සුළු දෙයකි

2a1719c332be546e6be7895dd9968032

සුළු දෙයකි
සරුසාර මිදි වත්තක්ද;
නොපූදන විට
එකදු මිදි ඵලයක්

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සුළු දෙයකි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com