මේ අසීරු ජීවිතය;

23affc1aecff6f0ed458bff87ef2e356

කිසිම උපමාවක උපමේයකට
ලඝු නොවන
තිත්ත පළතුරකත්
පැණි රස හොයන
මේ අසීරු ජීවිතය;
දිය ඇලි කිහිපයක
හදිසි නොපෙනි යාමක් ද?

හරියටම පහළ වුණ තැන
විතරක්ම පෙන්වන
ඉන් පස්සෙ අතුරුදන් වෙන

මං දැන් හිතන්නෙ එහෙම
සමාවෙන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මේ අසීරු ජීවිතය;"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com