එතරම් සිසිල් බව

41984c0dc5c8e5c89f501fa231d57529

ගින්දර ද
එතරම් සිසිල් බව
නොදත්තෙමි
මීට පෙර

දැන්:
අයිස් කැටයකින් පවා
දැවෙමි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "එතරම් සිසිල් බව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com