ඒ මලම

f18ce3c1e3ceb696586dbccc2c6dc77c

අතු පහත් කර
ඒ මලම පෙන්නා ඉල්ලූ කෙනෙකු ආ විට
ගහක් කොහොම තියා ඉන්නද
පර වී වැටෙනකන් මලක් එක සීරුවට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඒ මලම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com