ඒ රහස

1a23413a2ead2a61f63c7a19ec29f59f

සව් කඩදාසි මෙන් දුහුල්ව
වීදුරු බිත්ති සේ එහා-මෙහා පෙනෙන
ලොකුම කතාවක අත් හරින තීරුවේ අප

දැන් මොනවා කරන්නද
දියවී ක්ෂය වී යනවා මිසක
ඒ කතාවේ කිසි තැනක නොසිටි විදිහට

හැමදාම කළා මෙන්
සැලසුම් විරහිතව

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඒ රහස"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com