කලබල අඩු තැනක

534d9f34fa5b3fdfc48ad11edb122aa2

ක්ෂීරපථයක
කලබල අඩු තැනක
අතින් අල්ලා නවතනු නොහැකි
කලබලයක ඔබ;

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කලබල අඩු තැනක"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com