කොයිතරම් දේ තියෙනවාද

86254f72e9f3ae64fa7e8e865a4422e0

කොයිතරම් දේ තියෙනවාද
ඔබට එවන්නට
ගලවා ගත නුහුණු
තාරුකා ද;
පින්තූර ගන්නට පෙර පැන දුවන
සඳ ද;
ඒ අතර ඉහළින්ම

ඔබ හොඳින් දන්නා
ආදරය;
ඊට තරමක් පහළින්
හොඳට පෙනෙන තැනක

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කොයිතරම් දේ තියෙනවාද"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com