ගැලැවූ මීමැසි තුඩක් මෙන්

af3a3613d70554836d8dbd26ea5050a0

ආදරය;
ගැලැවූ මීමැසි තුඩක් මෙන්
රිදුම් දෙන
තුවාල වූ තැන
සිහින් සිදුරක් ඉතිරි වන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ගැලැවූ මීමැසි තුඩක් මෙන්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com