යළි පිපුණත්

88f48c1bfbecc84e6caed0e668581c41

සමහර විට
ඒකම වෙන්න ඇති
ලොකු ගහක්
උගුල්ලලා දාන ක්‍රමය

ලස්සන ම මල් පිපෙන
අතු කිහිපය
කප්පාදු කිරීම

යළි පිපුණත්
ලස්සනක් නැති බව කීම

ඒ මත විසෙන් අංශුවක් තැවරීම
මැරෙන තෙක් බලා සිටීම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "යළි පිපුණත්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com