මතකය;

c11a6bbd2c897e35ae4ac97152405aea

මුහුණ මත
වැටි වැටී නලියන
කොණ්ඩා කැරැල්ලක් මෙනි
මතකය;

කොතෙක් තිබූ තැන තැන්පත් කළද
නුවමනා තැනම පතිත වන
කිති කවන;
විලවුන් බිංදු ඉසින;
උන් හිටි තැන් අමතක කරවන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මතකය;"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com