මා කැමති දොරටුව

ee44bcbedba205e6f72001a15fc0ccc5

කිරිගරුඬ පිළිමයක
තොල්පෙති සිම්ඹාක් මෙනි
පරිපූර්ණය
ඒ තරමටම

ලිහිල්ව නොයන මදහස
මට මතක් වෙන හැම විට
පළා යයි ඔබ මවෙතින්
ආදරයේම වෙනත් දොරටු පෙන්වමින්

ජීවිත කාලයක ආලය
ඇතුළු වී යළි පිටව ගිය
ඒ දොරටුද, තවත් කවුළුද
සියක්,දහසක් හැරියද
පිටව යා නොහැකි
මා කැමති දොරටුව ඔබ

කිරිගරුඩ පිළිමයක්ව
ඒ ඇතුළත
නිකරුනේ සිටින

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මා කැමති දොරටුව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com