ඔබේ ඇස් දෙක

f3e616dab5254731f9a5219f658ee357

යන්න දුන් විටත් නැවත හැරී එන
බූමරංගය ඔබේ ඇස් දෙක

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ඔබේ ඇස් දෙක"

  1. Anonymous
    03/12/2016 at 6:57 pm Permalink

    lassanay obe As

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com