සමනල ගැට

ff1e2a789d0718382c99423eb5a71506

ප්‍රේමය ද
ලිහිල්ව බැඳි සමනල ගැටයකි
ලිහෙතැයි බියෙන් පසුවෙන
ලිහුණු පසු යළි බැදෙනු බැරි වන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සමනල ගැට"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com