ආදරය ගසකින් වැටුණු කොළයක් සරිව

d216740dec98e7341bd7efe6476704b7

සපා කෑ දෙළුම් ඇට කිහිපයක්
එතැන;
මේස රෙද්ද උඩ
උඩබැලිව
අපිළිවෙලට ඉරා දමා
කියවා වීසි කළ ලියුමක ශේෂයක්
මේසය පාමුල

තවම දැල්වෙන
දුම් වැටිය
කැන්වස් සපත්තුවෙන් පාගා
මරා දමන්නට තැත් කළ
ඒත්;තවම පණ අදින
මම අවකාශයේ දුම් වළලු එකතු කරන

මේ සියල්ලක ශේෂ
ඔබ ඉතිරි කළ
සඳහටම මා විනාශයට පත් කළ

පෙම්වත;
ආදරය ගසකින් වැටුණු කොළයක් සරිව
දිරාපත් වන්නට දෙන්නැයි
ඔබම බල කළ

ඔව්; මේ ඒ කොළය
මම•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආදරය ගසකින් වැටුණු කොළයක් සරිව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com