කිතිය; ඔබ

444dbe812100701b1f4f7f7f8801cc71

කෙස් කළඹෙන්
ඇදට වැ‍ටුණ
ඊළඟ උදෑසන
මගේ ඇසේ කැවුණ
කුඩා රතු මල් පෙත්ත;
මේ එහි සුන්බුන්ය

සෙමෙන් දත් පහර තැබූ
ඒ එහි අග කෙළවර
මල්වර මධු බිංදුවක් ‍රැදුණ

මුහුදු නිල් පාටට නිගා දෙන
ඔබේ ඇස් කාචයේ දිලිසීම
දැන් මා වල්මත් කරන
හිස බුන් පිළිමයක් මෙන්
මතකයෙත් නිදානව පවතින
ඒ ඔබේ කිංකිණි මදහස

සදාකාලිකව;
කුඩා තානයකින්
මා කිති කවන

ආං....ඒ මල් පෙත්ත
ඔබ කිසි විට ප්‍රවේසම් නොකරන
මට ඉල්ලා ගන්න අමතක වුණ
ඒත් මගේ හැම සිහිනෙම දැවටෙන
කිතිය;
ඔබ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කිතිය; ඔබ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com