වලකටවත් වැටෙන්න

3c0f01bbd51ea86018b99566705aa899

'පාළු ළිං කටක් ඇතුළට
කාටත් නොකී රහස් අත හරින්න
කිසිදා නෑසූ ගී අසා
නහය බර වෙන තෙ හඬන්න'

එහෙම උපදෙස් දුන් ඔබව
මඟ යනකොට
වලකටවත් වැටෙන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "වලකටවත් වැටෙන්න"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com