හලාහල විස උනුන් මුව

16427677_10210968856390951_5543969559750799251_n

වළ දමන්නැයි නො ඉල්ලා
මිනී වළ කණින්නට
ආයුධ පෙන්වන්නෙ ඇයි ඔබ

සියල්ලට පෙර
මරා දැමිය යුතුයි නේද ඔබව
වස පොවන්න ද
විස දමන්න ද
සිර කරන්න ද ගෙළ
ඒකත් තෝරා ගන්න
ඉඩ හරින්නේ ද ඔබ ම මට

තවත් විස මොකට ද
අලුත් වස වැඩක් වේවි ද
හලාහල විස උනුන් මුව තබා ඇත අප
තව ටිකක් ඉවසන්න
නිකරුණේ මිය යනු නියතය
අප දෙදෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "හලාහල විස උනුන් මුව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com