මේ සෙල්ලම;

IMG_1101

ඔබට වුවමණා තරම
සිදී ඇති
මා උත්පාදනය කළේ යැයි වරදවා වටහා ගත්
සුසුදු රැලි ගහන
කෘත්‍රීම තඩාගය

ඒ මා නොවේ;
ඔබ සමඟ ගමන් ගිය වෙන අයෙක්
ඔබ සමඟ මල් නෙළූ වෙන අයෙක්
මල් කූඩය තවම මා සන්තක
ඒත් ඒ මා නොවේ;
මගේ මිටියාවතේ
දඩයමට මිස, නරඹන්න
කුරුල්ලන් නොවේ

දැන් සිදුරු කළ නොහැක
ඔබ සිදුරු සාදා අවසන්ය
ඒ මගේ යැයි සැක කළ හදවතේ
යුද්ධයකට මැදි වුණ
නිස්කාරනේ තැනූ තාප්පයක් මෙන්
එහා-මෙහා පෙනෙන
ඒත්; කඩා නොවැටුණ

මේ සෙල්ලම;
වසර ගණනාවක් කළ
අනුන් සනසන
දැන් ඇති නේද?
මට ගිලී ක්ෂය වෙන්නට ඕනෑ
මම තැනූ කෘත්‍රීම තඩාගයේ ම

ඔබට පුළුවන් දැන්
වෙනත් මිටියාවතක;
ක්ෂීර පථයක;
කිරි මුහුදක;
දෙව් ලොවක;
මල් ද; ඵල ද; මල් පෙති ද; මී විත ද;
ඉහිරවන්න•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මේ සෙල්ලම;"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com