ඔබ ඔතන ඉන්න•

a06756c4f963448b2f7ed9bfbda809f6

ඉහිල්ව සිහිල්ව
ඉන්නැයි නොකියා
'ඔබ ඔතන ඉන්න' පමණක් කියා යන විට
අව්, වැසි, කුණාටු සියක් සිසාරා
මම එතැනම හිටගෙන ඉන්න විට
ඔබ ඉන්න තැන;
සීතලද, රස්නෙයිද කියා හිතන එක
ඒක මොකක්ද?

කටු ඉඹුලේ මෙන්
නොයෙක් හැඩයෙන්, විසෙන්
උල් ඇනෙන විට
ඔබ ඉන්න තැනට
කවදහරි
සමනලුන් ආවාද
අත්තටු මුහුණේ වැදුණාද
සිසිලක්, සතුටක් දැනුණාද
එහෙම හිතන එක
ඒක මොකක්ද

වෙරෝනිකාත් මැරෙන්න තීරණය කළ පසු
හඬ, හඬා ඉන්න
ලස්සන නමක් ඇති ගඟබඩක් නැති විට
මේ මම මොනවා කරනවාද
කාලයත්, සිහිනත් නාස්ති කර කර
සිය පණ නහගන්නේ නැතිව•

අප්‍රේල් 04•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඔබ ඔතන ඉන්න•"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com