අප අතර ඇති විය හැකි යුද්ධයේදී•

99e3ca02fb9aee73032fd8c77f9c4de4

කිසි විට
සීරුම් සහ සුළු තුවාල නොවිය යුතු
උස් තැන්හි සිට අනෙකා සිටින පහතට
ගල් නොපෙරලිය යුතු
අපවාද මල් මාලා
ගෙල වටා නොදැමිය යුතු
සටන අතරමැද
සිප ගැනීමට ඉදිරියට නො ආ යුතු

ඉතා දරුණු තුවාල ඇති කළ හැකි
බෝම්බ දමා ගැසිය යුතු
මරණෙන් මතු සටන නොනැවතිය යුතු
හදවත ද සැතකින් කපා
අයින් කළ යුතු
සටන අතරමැද
සිප ගන්න නොසිතිය යුතු

මින් මතු හමු නොවන පැතුමින්
මිය යා යුතු
ඒ මතුද; මතු මතුද;
සිප ගන්න ඉදිරියට නො ආ යුතු

අප්‍රේල් 18•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අප අතර ඇති විය හැකි යුද්ධයේදී•"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com