නොකළ යුතු දේ අතර; ප්‍රේමයත් ඇති විට•

208e418a5fefade7acea416ba9851d9a

සියලුම සුරංගනා කතාවල සිටි
පිසාචයන්; විරූපීන්, කුරුමිට්ටන්
සිහියට නැඟෙන

බන්ධන, මායා කර්ම සහ මන්තරවල උදව්වෙන්
වසඟයට පත්ව
තාවකාලික ස්මෘතියක ගිලී ගිය
ඒ අයද;
මිනිස් පිටපත් පවා හදන මගේ සිහිනද
වීදුරු බුජමක ලා කැලැත්තෙන

හොඳ හදවත් ඇති කුරුමිට්ටන්
අවංක පිසාචයන්
පෙම් කවි ලියන්න දන්නා විරූපීන්
බුජමෙන් නිෂ්පාදනය වන විට;
කණ්ණාඩියෙන් මගේ ප්‍රතිබිම්බය පෙනෙන

ඉතිං;මේ
නොකළ යුතු දේ අතර; ප්‍රේමයත් ඇති විට
මායාකාරියක් පැමිණ සාප කරන තෙක් බලා සිටින මම;

ඔබ අතුරුදන් වූ කාල රේඛාවක•

අප්‍රේල් 17•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "නොකළ යුතු දේ අතර; ප්‍රේමයත් ඇති විට•"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com