බිම වැටි ඔබේ කඩුක්කම

unnamed

හිස ද සිඳ
ගලවා කණකර අභරණ රැස ද
ඒ ඇතැයි සිතා යන අතරතුර
හදිසියේ බිම වැටෙන්නට යෙදුණ
කුඩා කඩුක්කම
ඉතා සිහින් මල් වැලක් කැටයම් කළ;

දැන් ඉතින් ඔබ කියන්න
පළිගන්නේ කොහොමද ඔහු මෙහෙම
පාගන්න බය වෙනකොට
පවා ඔබේ ඒ පොඩි කඩුක්කම

මථුරාවෙන් ද; සංකස්සපුරයෙන් ද
නොගෙනා හෙයින් කුමරියක
වීථියක; පටු පාරක මුණ ගැහුණෙන් ද ඔබ
පාර පාරා හදවත ද, කිංකිණි සිනහව ද
ඇවිද්දවීම පහසුය
උමතුවෙන් නතර වෙන මොහොත තෙක්ම

දැන් ඉතින් ඔබ කියන්න;
අලුගෝසුවන් වුව
හිස ගසා දමන්නේ රජ අණට
ඒත් තනිව තීරණ ගෙන
කළ මේ ස්වයංඝාතන
අලංකාරයි නේද ඉතිහාස කතාවකට

ඒත් ඔහු බයයි නොවෙද
බිම වැටි ඔබේ කඩුක්කමකට

කාංචනා අමිලානි•අප්‍රේල් 26

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "බිම වැටි ඔබේ කඩුක්කම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com