ප්‍රියය; ඉවසීම ද එකවර පුපුරන මිනිස් බෝම්බයකි

defa68bed6c9b4c498a5e8bb3c158a4b

ප්‍රියය;
වැරැදිකරු කොහිද
නින්දා ද-ප්‍රශංසා ද සම සේ මඟ හැරිය
නෙළූ පලා ද; නතරව සිටි මුවන් ද අත හැරිය
වැරැදිකරු කොහිද
අත දිගු කර පෙන්වා සිටිය යුතු නොවෙද

මිහිරි ය-සුගන්ධවත් ය
මුව මුව පෙරා පෙවූ මීවිත
සැහැල්ලු ය-මීදුම සපිරි ය
මතක් කර කර ඔබ තනන සිපිරිගෙය

මතු මහල ය-එක්ටැම් ගෙය ය
තැනූ සියලු ඉණිමං කඩාගෙන බිම වැටුණ
දැන් කිසිත් කිරීම ම නිෂ්ඵල ය;
වතුරේ දමමින් ගෙල ලන බාල රත්‍රන් මෙන් ය
සුළු කාලයකට දීප්තිය ය

ප්‍රියය;
ඉවසීම ද එකවර පුපුරන මිනිස් බෝම්බයකි
මම ද; දැන් කැබලි රාශියකි
කිසිවකුට නෑසීම පිපිරී ගිය•

කාංචනා අමිලානි•මැයි 15•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ප්‍රියය; ඉවසීම ද එකවර පුපුරන මිනිස් බෝම්බයකි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com