වෙනදාට මල් හෙළූ ගස කොහිද•

18556372_10212019334812255_4061715557616438249_n

වෙනදාට පය පාමුලට මල් හෙළූ ගස
අඩකුඹු කරගෙනය දැන් තමන්ගේ හිස

වෙනදාට ගස මුලට වතුර වක් කළ අත
පොරවාගෙන ළමැද මැද හිරිවට්ටවාගෙන

හැමදාම කුණාටුම රැගෙන ආ සුළඟ
සුපුරුදුම ලෙස වෙලි වෙලී වෙනත් ගස් බද

හැමදාම මල් හෙළූ
ඒ ගස කොහිද?

කාංචනා අමිලානි• මැයි 15•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "වෙනදාට මල් හෙළූ ගස කොහිද•"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com