ගී ගයන; කුරුලු ජීවිත

82e1d744c4ed91bf69f7589d5bec0e9b

කැරකෙන-පැද්දෙන
හුරුබුහුටි කූඩුව
මම ඔහේ ගී කියන
මේ මිහිරි සිර කුටිය
විටින් විට ඔබ පැමිණ
දොර හැර පෙන්වන

යන්නැයි නොකියන
සිටින්නැයි නො ඉල්ලන

ගී අසන්නට කවුරුත් නැති බව දැන
රෑ තුන් යමේ පවා
හැම වර්ගයෙන්ම ගයන
මේ කදිම කූඩුව
කුරුලු වෙස් ගෙන කැමැත්තෙන්
ඇතුළු වුණ
ගැස්සෙන-පැද්දෙන-නැලැවෙන
ඉතා සුමිහිරි ජීවිතය

යන්නැයි කියතැයි මඟ බලන
සිටින්නැයි කියතැයි බිය වෙන

කාංචනා අමිලානි• මැයි 26

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ගී ගයන; කුරුලු ජීවිත"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com