මං ඔබේ ප්‍රහේලිකාව•

1bbcfee499d83e3b59cba3ae24e15304

මං ඔබේ ප්‍රහේලිකාව තවම පුරවනවා
උපකාරක පද කිසිත් නැතිව
මුල සිට අගට
සියල්ල වැ‍රැදි පිළිතුරු එක්ක

කිසිම මොහොතක සම්පූර්ණව ආදරය නොලැබ
අන්තිමටත් බිංදුවක් ඉල්ලන්න හිතාගෙන
පහු වුණ හැම වංගුවකම
මටත් එපා වුණ කඳුම දැක
ඉල්ලීමක්ද ආදරය කිසි කෙනෙකු නොදෙන

පොසිල යුගයකත් මං ඉන්න ඇති මෙහෙම්මම
පියඹ පියඹා ගුරුත්වය නොදැන
ආලෝකයේම ඇති අඳුරක්ය මේ කුඩා ජීවිතය
සැකිල්ලක් මිස අහසේ පාවෙන්න ඉඩ නොලද

ඒ අතර සුළු දෙයක්ද ආදරය
සුළුවෙන්ම ලැබෙන විට ඉවසන්න යුතුම වෙන

කාංචනා අමිලානි• මැයි 22

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මං ඔබේ ප්‍රහේලිකාව•"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com