එකම මල්ය; තම්බපණ්ණිය ය

f3e616dab5254731f9a5219f658ee357

වෙනත් නම් ඇති මල්ය
ඒත් හොඳටම දන්නා සුවඳමය

විලවුන්ය; පුයරය
නුවර, නුවරුන් මඟ හැරෙන එක අරුමය
විජිණි පත්ය; අත් ලේන්සුය
ඒත් දාහය බුර බුරා ඇවිලෙන්නේ
සපා කාමිනි ඇඟ මස

අනතුරු හැඟවීම්ය; අන්ත්‍රාවයි බෝඩ්ය
ඒත් බිමට පනින්නේ බිල්ඩින්ය; කඳුය
හප හපා කෙසඟ සිරුරු එකිනෙක
දෙස් දෙවොල්ය; කඳුළු කුට්ටිය
ඊළඟ එපිසෝඩය එනතෙක් ජීවමානය

වෙනත් නම් ඇති ගන්ධය
සුගන්ධ කරන්නම තැනූ පොකුණුය
ඇස් බැඳ ‍රැගෙන ගොස් නහවාගෙන එන්න හැකිය
සියල්ල යහපත්ය

ආයෙත් නම නොදන්නා සුවඳය
එකම මල්ය
තම්බපණ්ණිය ය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "එකම මල්ය; තම්බපණ්ණිය ය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com