මට සමාවෙන්න;

7620d055891b43ee005337daffcaa75e

මට සමාවෙන්න;
මී අඹ ගසක
ඇඹුල් රස ඇතිව හට ගත්තාට

පැහැය ද; පෙනුම ද;
රවටන සුළු වූවාට
ඇසු ඇසූ දන
රස දනිතැයි සිතූ දන
කියූ කියූ කතාවක
'කොහොම ඇඹුල වෙන්නද
ඒ මී අඹ ගස'

මට සමාවෙන්න;
ඇඹුල වෙතැයි සැක කර
පොහොර ද; වතුර ද
වැඩි වැඩියෙන් දමන්නට බල කළාට

වතුරෙන්, පොහොරෙන්
මීරි මී රස ගනු නොහැකි විට
ඉදෙන්නටම ඉඩ දී
රස බලන්නට තීරණය කළ ද
මුල සිටම දැන සිටිමි
ඒ මී අඹ ගසේ
එකම ගෙඩියක් ඇඹුල වෙන බව

මට සමාවෙන්න
මීරි මී රස නොවුණාට

කාංචනා අමිලානි• ජූනි 17•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මට සමාවෙන්න;"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com