රැලි කැරකෙන රළු මුහුදක

1fa1ad8e33d555774f1a8e5e0a91ab44

දවස් ගණන්
පාවි පාවී
මුදු බද වට-හද තෙත නැති
රැලි කැරකෙන රළු මුහුදක
තල්ලු කර දමන්න
මේ සිදුරු වූ ඔරුවෙන් මාව

'ඔබ බේරී යන්නැයි'
මම කරත්තයෙන් නොබසින
එපා යැයි කියා
සම්, මස් ඉරා, පිටුවහල් කළ යුතුය
මම; අන්න එහෙම

මුල් කාලය
ඒ ඉතා දුෂ්කර පුහුණු සමය
නුපුහුණු ප්‍රේමකාරක
සියොළඟ ගැල්විය යුතු
දැල්විය යුතු
සියලු සුගන්ධම දැනවිය යුතු

දැන්; වඩා පුහුණුව
කටින් පිඹ පහන නිවා දැමිය යුතු
නැත්නම් ළඟ ළඟක
ගල, ගලා පවතින තැනකට විසිකළ යුතු

ප්‍රේමයේ පුහුණු ශ්‍රමය
පතුලකම ගිල්වන අයුරු

මේ මගේ විදිහ
කරත්තයෙන් නොබසින
පිටුවහල් කරන තෙක් බලා සිටින

කාංචනා අමිලානි•ජූනි 18

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "රැලි කැරකෙන රළු මුහුදක"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com