ආදරේ වුණත් පල රහිතයි

6991da578514586dcb5ea16d0ae7b2da

අසුන් පිට ද, පා ගමනින් ද,
එනු ඇතැයි සිතුවාට
ඒ එන්නේ අහසිනි
පියඹාගෙනය, හූම් සද්දයකු ද නොනඟාය

ඉතිං, ඇති දැන් පරෙවි පිහාටු
එකතු කෙරුම
මළ පරවියෙන් විසි කර බැද්දට
ලේ වැකුණු අත් පිහදාගෙන බද
එන්න එළියට,
අත් ඔසවාගෙන

යටත් වීගෙන, යටත් වීගෙන යනකොට
ආදරේ වුණත් පල රහිතයි
මතු ලෝකෙකට

මැයි 23•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආදරේ වුණත් පල රහිතයි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com