මට දැන් මතක එපමණය

8dd49648f7e32879a8b14abfa0bec3b3

කවුළුවද; මුහුදු සුළඟට අවනතව
පුරවා ගනී ලුණු සහිත තෙතබරිත බව
රැහැයියකු ඕනෑවට එපාවට
බෑගිරි තලන

ඔවුන්ට වයන්නට ඉඩ හැර
වයලීන, සැක්සෆෝනය සහ පියානෝව
වාඩි වී බලා සිටියි සිටි තැනම
විටෙක; වියළි කොළයක්
හඬාගෙන බිම වැටෙයි
මට දැන් මතක එපමණය

පියවර ලක්ෂයක් පමණ ඈතින්
සොවක් පමණක් ඔසවාගෙන
ඔබ බරට ඇවිදිනු ඇසෙයි

වඩා හොඳින්
ඔබේ පියවර හඬ අසන්නට ලැදිව
පියවා ගනිමි ඇස සහ මනස

මම; කවුළුව හැර තැබූයේ ඔබටය
කාලය හරහා ගමන් කර
කැලෑ මල් මිටියක් හෝ නෙලාගෙන
එනු ඇතැයි සිතාගෙනය

සමහර විට; වැසි වැටෙන කාලගුණයක
ඇස් වසා ප්‍රාර්ථනාවක් කර
මොහොතකට
ඔබට ඇවිත් යන්නට හැකි වනු ඇත

කවුළුව හැර තැබූයේ ඔබටය
මට දැන් මතක එපමණය

කාංචනා අමිලානි• මැයි 25•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මට දැන් මතක එපමණය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com