ඔබ; දනීද

7719747d9591113e511d61d9353c8c72

නිවා දමා විදුලි බල්බය
විනාස කළ හැකිද ඔබට ආලෝකය

සයනයෙන් නැගිට
දැල්විය හැකියි මටම ඒ එළිය
එහෙත් යටි අරුත එයද
අඳුරේ තැබිය හැකි බවට
තර්ජනය කිරීමද
එයට අවනත නොවීමද

මධු නොබොන්නැයි කීමද
දිව්රා පොරොන්දු වී
මධු ද; ධූම ද;
සියල්ලම පිළිවෙළින් බීම ද
නොසැලෙන පිළිමයක් හමු වූ විට
විස යෙදූ කිරිච්චියකින් තුවාල කිරීමද

ආලෝකය ද; සංතුෂ්ටියේ මුල් ද සිඳීමද?
මම නොදනී; පෙම් කළ නිසාම

ඔබ; දනීද?
පෙම් නොකළ නිසාම•

කාංචනා අමිලානි• ජූනි 30•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඔබ; දනීද"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com