පිළිවෙළම දෑ

9751c022ead19c824fcea35891184ba7

මුහුද; අනෙකා පිට අවුල් පටලන
කොණ්ඩා ‍රැලි ද ගස්සන
ලුණු රසෙන් බලෙන් සිපුම් දෙන
ඒ වාගෙමයි ඔබත් හරියට
පිළිවෙළම දෑ නිතර අවුලන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පිළිවෙළම දෑ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com