සෙසු අය

23ec071acb03ef3a1375f8d026ea617e-1

අතුරේ යන
පුරසාරම් නොදොඩන
උඩු කරණම් ගසන
බිම නොවැටෙන
වෙඩි බෙහෙත් සුවඳ හමන
තුවක්කු පත්තු නොකරන
පමා වී පැමිණෙන අය
උක් ගස් මෙන්
පැණි රස උපදවන

ඒ අතර ඉතිරි ඔක්කෝම සෙනඟ;
සමූහ ඡායාරූපයක එකම විදිහට ඉන්න
වෙන-වෙනම හඳුනා නොගෙන
නැගිට යන

කාංචනා අමිලානි ජූලි 21

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සෙසු අය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com