ප්‍රේම භාණ්ඩාගාරික

d216740dec98e7341bd7efe6476704b7

ප්‍රේම භාණ්ඩාගාරික ය
යතුරු කැරැල්ල ඉනේ සිට ශබ්ද නංවන
වෙනකෙකු උදුරා ගනිතැයි බිය ය
නින්දත්-නොනින්දත් ය

'එව, අසා සිටව, ධාරණය කරව
මොහොතකින් අනෙකක් කරව'
එහෙම වැරැදි උපදෙස් බෙදන ඔබ,
ප්‍රේම භාණ්ඩාගාරික
උල්පත් පෑන්, කුරුලු පිහාටු රැගෙන
ඔබ සමඟ එහේ-මෙහේ යන
මම: අතවැසි ය
ප්‍රේමයට අත තබනු නුසුදුසු ය

'සිහින පසිඳනුය, අනු සිහින සෙලවෙන සුළුය
ප්‍රධානය කිරීමත් තරම් නොම ය
ඔබ වෙතට එනු පෙනෙන තෙක්ම
ඔබ-මොබ පියාඹමින් පසුවීම සුබ ය'
මම මේ අතවැසිය
අඩු වයසින් උපදෙස් ලබා දෙන විටම
අමෝරා ඔබේ තනතුර කග පතක් ලෙස
තර්ජනය කළ හෙයින් දිවි තොර කරන ලෙස

ප්‍රේමය ය, ඔබ ප්‍රේම භාණ්ඩාගාරික ය
මම අතවැසි ය
එහෙමය

කාංචනා අමිලානි• අගෝස්තු 04•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ප්‍රේම භාණ්ඩාගාරික"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com