සුබ ගමන් IG•

alex-wigan-15485

පියාපත් බර වැඩිව
පියාසැරිය නතර කළ
මෘදු පියාපත් හිමි පක්ෂිය;
කියව;
අහස නොතරම්ද
පියාසැරියම ගිනියම්ද
යනු මිසක ඉනු කියා කිසිවකු
නතර නොකළෙහිද

දැවීමක ගිනි පුලිඟුවක
දිලිසි දිලිසී මතකය පවතීය
ඒත් ඒ අළුය; නියතිය ය
යළි පියාසර නොකිරීමය
එපමණය

සුබ ගමන් Indika

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සුබ ගමන් IG•"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com