ආලෝකයේ පැතිරුම

IMG_3704

i.

ආලෝකයේ පැතිරුම
අඳුර තුළ ඇතැයි
විශ්වාස නොකරන හෙයින්
ඔබට

 

IMG_3703

ii.

පියාඹා යනු!යි කී පසුත්;
නැවත හැරී එන හෙයින්
ඔබට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආලෝකයේ පැතිරුම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com